אתם צריכים תנאי אחד על מנת לקיים את שנת השמיטה -וזה חברותא